Opłaty abonamentowe

Opłata abonamentowa to opłata stała, którą odbiorca zobowiązany jest zapłacić Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu,

Opłata abonamentowa to opłata stała, którą odbiorca zobowiązany jest zapłacić Przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu, w jej skład wchodzą niżej wymienione elementy:

  • koszty poniesione przez spółkę w związku z utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług
    urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
  • koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dokonaniem usługi odczytu wodomierza
    lub urządzenia pomiarowego
  • koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dokonywaniem rozliczenia należności za
    ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków
  • koszt windykacji

Każdy odbiorca ma naliczoną jedną opłatę abonamentową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
jedną opłatę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczana
jest niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę / odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym.