Podłączenie do sieci

Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Procedura przyłączenia do sieci:

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie
warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub do sieci kanalizacyjnej. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie spółki, Pomiechówek ul. Kupiecka 10 bądź mailowo na adres: sekretariat@ppwwkra.pl

Do wniosku należy dołączyć:

  • Mapę zasadniczą (do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim).
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
dostępny jest na stronie internetowej lub do osobistego pobrania w siedzibie spółki.

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA”
Sp. z o. o. na wydanie warunków technicznych zastrzega
sobie termin 21 dni.

2. Opracowanie projektu przyłącza

Po uzyskaniu warunków technicznych inwestor zobowiązany jest do wykonania projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z zachowaniem wszelkich parametrów wskazanych w wydanych przez Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o. warunkach technicznych.

3. Uzgodnienie projektu przyłącza

Inwestor zobowiązany jest do przekazania gotowego projektu przyłącza wraz z załącznikami do akceptacji przez Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o.

Jeśli projekt nie zostanie zaakceptowany przez spółkę inwestor zobowiązany jest do naniesienia poprawek z
zachowaniem wszelkich parametrów wskazanych w warunkach technicznych i zobowiązany jest do ponownego złożenia projektu do akceptacji.

4. Wykonanie

Inwestor zobowiązany jest do złożenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót 3 dni przed podłączeniem.
Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonywać może tylko firma, która posiada działalność gospodarczą związaną między innymi z budową instalacji sanitarnej.

5. Odbiór przyłącza

Odbioru przyłącza dokonuje upoważniony pracownik Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WKRA” Sp. z o. o. , z czynności odbioru sporządzany jest protokół odbioru.

6. Dostarczenie inwentaryzacji przyłącza

Dostarczenie inwentaryzacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest niezbędne do tego aby uzyskać protokół odbioru. Inwentaryzacja umożliwia dokładne pokazanie na mapie przebiegu sieci lub przyłącza i zapobiegnie kłopotom z odszukaniem sieci lub przyłącza w razie wystąpienia awarii.

Jeśli nie ma możliwości zapewnienia dostawy wody lub obioru ścieków, Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o. nie wydaje warunków technicznych i informuje Wnioskodawcę o braku możliwości podłączenia.

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” zajmuje się również wydawaniem informacji (zapewnienia) o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz informacji o możliwości wywozu nieczystości wozem asenizacyjnym. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie termin 2 tygodni na wydanie informacji.

Informujemy, że wydawanie warunków technicznych dotyczących możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz wydanie informacji (zapewnienia) o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz informacji o możliwości wywozu nieczystości wozem asenizacyjnym jest bezpłatne.