Oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków ,,MEWA” spełniając wszelkie wymogi środowiskowe zajmuje się oczyszczaniem ścieków przy zastosowaniu najnowszych technologii.

oczyszczalnia3

Obiekt charakteryzuje się wysoką efektywnością
oczyszczania (przepustowość 1060 m³ ścieków na dobę), co zapewnia oczyszczanie ścieków do poziomu wymogów określonych przepisami prawa.
Celem projektu jest poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami na obszarze aglomeracji Pomiechówek oraz w zlewni rzek Narwi, Wkry i pośrednio Wisły. W ramach planowanej inwestycji zainstalowany został m.in. innowacyjny system napowietrzania drobnopęcherzykowego w reaktorach biologicznych, punkt zlewny ścieków dowożonych z nowoczesnym systemem rejestracji oraz biofiltr – specjalne urządzenie do biologicznego oczyszczania powietrza.

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji jest kontynuacją realizacji strategicznego działania gminy w zakresie infrastruktury komunalnej służącej poprawie ochrony środowiska. Zastosowanie nowoczesnych technologii wpływa korzystnie na poprawę jakości wód powierzchniowych, przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców gminy, a także zwiększy atrakcyjność turystyczną tej części Mazowsza.