Zawarcie umowy

Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Zgodnie z przepisami, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej, pisemnej
umowy między Pomiechowskim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ,,WKRA” Sp. z o. o. z siedzibą w Pomiechówku przy ul. Kupieckiej 10 a Odbiorcą Usług.

Zasady ogólne zawierania umów o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków:

Wymagane dokumenty:

  • Pisemny wniosek o zawarcie umowy.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda
    lub z której mają być odprowadzane ścieki.

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą powinny dodatkowo przedłożyć:

  • Osoby fizyczne – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON.
  • Osoby prawne – odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS lub rejestru handlowego, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON.