Wymiana i zgłaszanie awarii wodomierza

W przypadku wątpliwości związanych z pracą, uszkodzeniem lub z zatrzymaniem pracy wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie awarii do Biura Obsługi Klienta.

KONTAKT

W godzinach pracy Biura Obsługi (od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30)

tel. 22 765 21 51
e-mail: sekretariat@ppwwkra.pl

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o. informuje, że wodomierze główne montowane przez Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o. są własnością Przedsiębiorstwa. Zabrania się naruszania plomby i dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek i przemieszczeń wodomierzy, samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega przepisom karnym, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.)

W przypadku niskich temperatur, wzrasta ryzyko uszkodzeń wodomierzy. Dlatego prosimy o zwrócenie
szczególnej uwagi na właściwe zabezpieczenie urządzeń pomiarowych przed oddziaływaniem niskich temperatur oraz o kontrolowanie ich stanu.

Obowiązek właściwego zabezpieczenia wodomierza przed uszkodzeniem ( w tym również ochrona przed zamrożeniem) jest obowiązkiem odbiorcy wody, dlatego taka usługa jest odpłatna.

Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez pracowników Spółki w terminie indywidualnie ustalonym z Klientem. Jeśli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to w takim przypadku odbiorca pokrywa koszty wymiany oraz naprawy wodomierza.