Kontakt

W przypadku problemów, pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

wkra_biuro

Adres
Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o.
ul. Kupiecka 10
05-180 Pomiechówek

Telefony
(od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30)
22 765 21 51

Telefony alarmowe
(poza godzinami pracy)
602 310 217
664 149 953

Adres e-mail
sekretariat@ppwwkra.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” sp. z o. o., ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek, sekretariat@ppwwkra.pl (dalej również jako „ADO”), który wyznaczył Inspektora ochrony danych: iod@pomiechowek.pl.

2. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zawartych umów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
b) realizacji zawartych przez ADO umów, np. dostarczania wody, odprowadzania ścieków.

4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, przysługują następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody.

Formularz kontaktowy
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora – prowadzenie korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby się z Państwem skontaktować, a dane będą przetwarzane na czas kontaktu. Administratorem danych osobowych jest Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” sp. z o. o. (sekretariat@ppwwkra.pl). Mają Państwo prawo do: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).