O nas

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o. jest spółką gminną, która została powołana do realizacji zadań własnych gminy.

6budynekbiura

O firmie

Założyciel spółki: Gmina Pomiechówek
Nazwa: Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o.
Adres spółki: ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek
Zarząd:
Członek Zarządu – Mariusz Łempicki
Członek Zarządu – Piotr Kownacki
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Janusz Pągowski
Wiceprzewodnicząca – Kamila Gronczewska  
Członek – Artur Wawrzyniec Tadrzak
KRS: Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000668278
Kapitał zakładowy: 781 000,00 zł
NIP: 531-169-59-81
REGON: 366234875
Inspektor Ochrony Danych: Justyna Jabłonka iod@pomiechowek.pl
Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
64 8923 1076 0660 8260 2006 0001
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 07:30-15:30

Nasza działalność